به خانومه میگم چند درصد دعا ها مستجاب میشه ؟

میگه50% ..

میگم از کجا فهمیدی ؟

میگه از خدا خواستم شوهرم خرپول باشه.... خر هست اما پول نداره !

درادامه مطلب ببینید...