به نظر شما من ادامه این سایت رابدهم یاخیر؟
(50%) 3
بله
(50%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 6